Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

ΠΡΟΣ Διευθ. Δικ. Λειτ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος Προς την

Schlytersvagen 23 ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ,

12650Hägersten ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΕIΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕIΩΝ ΚΑI ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓIΚΩΝ ΓΡΑΦΕIΩΝ

...............................

Τλ. 00468187497

E-mail aaakonstantinos@in.gr Αριθμ. Πρωτ.127937 8/11/2006

Παρακαλώ όπως ελέγξετε ως προς τα του έννομου της μεταφοράς και μεταγραφής των αναγραφόμενων ορίων της Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφικής πράξης εξ αδιαιρέτου «χορτονομής », και προτρέψετε, τον πρώην συμβολαιογράφο και δικηγόρο, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου να επαναφέρει στην τάξη τους κληρονόμους αυτής , εις τα της υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 ενόρκως βεβαιωθέντα όρια υπό των κ.κ.,

1)Ναπολέωντα Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας,

2)και Γεώργιου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας,

όπως αυτά από κοινού συνέταξαν

α)Ο μεν Ναπολέων Ξανθούλης του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας, δια την σύζυγο του Μαρία

β)Ο δε Γεώργιος Μαυρίκος του Δημητρίου και της Μαρίας δια τους υιούς αυτού, Σταμάτιο Μαυρίκο και Δημήτριο Μαυρίκο,

οι οποίοι και ενόρκως επιβεβαίωσαν, ενώπιον του ως άνω αναφερόμενου συμβολαιογράφου.

Και οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν, και έδωσαν όρκο ενώπιον του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου ότι

α) ‘‘...το έτος 1966 δια του από 10 Ιανουαρίου 1966 ιδιωτικού συμφωνητικού, προέβησαν στην διανομή της εις θέσιν «Καλόμαστος» της Ν. Σκύρου υφιστάμενης χορτονομής...’’

β) ‘‘...ο εξ ημών (αυτών) πρώτος, έλαβε .....το βορειοανατολικό ....ενώ ο εξ ημών δεύτερος το νοτιοδυτικό... όπως λεπτομερώς τα τμήματα αυτά περιγράφονται και διαχωρίζονται...’’

γ) ‘‘...και δήλωσαν άς είναι ο Θεός Μαζί μας και το ιερό του Ευαγγέλιο...’’

τα οποία εξωτερικά μεν περιγραφικά όρια συντρέχουν γενικώς στην αλληλουχία των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης των

Εν Αθήναι 31-05-1927 αριθμ. 378 πωλητήριο συμβόλαιο

Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ. 170 προικοσύμφωνο συμβόλαιο

Εν Σκύρω 05-10-1965 αριθμ.3810 πωλητήριο συμβόλαιο (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει

τα όρια στο Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 10-01-1966 ιδιωτικό συμφωνητικό (Περιγράφονται λεπτομερώς και ανταποκρίνονται με

την προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 21-10-1981 αριθμ.1167 γονική παροχή (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει τα όρια (200 στρέμματα) την προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Εν Σκύρω 30-12-1982 αριθμ.1514 γονική παροχή (δεν περιγράφονται αλλά ρητώς παραπέμπει τα όρια (200 στρέμματα) στο στην προέλευση των Εν Πειραιεί 05-07-1941 αριθμ.170)

Και εν τέλει και εις το

Εν Σκύρω 21-10-1987 αριθμ.2793 ενόρκου βεβαιώσεως , συναπτόμενου και του εκ του 1966 ιδιωτικού συμφωνητικού, διό και εσυνετάχθει υπό του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκο Γρηγόριο, και νυν υποθηκοφύλακα υποθηκοφυλακείου Σκύρου, και ενώπιον του δοθείσα και αποδεχθείσα υπ’ αυτού, ένορκου βεβαιώσεως, των

1)Ναπολέωντος Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας, και

2)Γεώργιου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας,


Καθότι τα περιγραφικά «νοτιοδυτικά» εξωτερικά όρια των ως άνω συμβολαίων, είναι ασυμβίβαστά και εξ αντικειμένου πλασματικά και μη ανταποκρινόμενα με την πραγματικότητα των πράξεων εξ ων συνετέθυσαν, προέλευσης των,

με την Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφική πράξη (250 περίπου στρμ.) του πρώην συμβολαιογράφου και δικηγόρου, κ. Βαθάκου Γρηγόριου, και νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου, ως προς τη λεπτομερώς κατά θέση και όρια περιγραφείσας έκτασης της χορτονομής, του ιδιωτικού συμφωνητικού του συναπτόμενου εις την εκ του ιδίου συνταχθείσα βεβαιώσεως και ενώπιον του δοθέντος όρκου υπό των

1)Ναπολέωντα Ξανθούλη του Εμμανουήλ και της Αμέρισσας,

2)και Γεωργίου Μαυρίκου του Δημητρίου και της Μαρίας


Η προτροπή εκ μέρους της ΔIΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔIΚΗΓΟΡIΚΟΥ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΕIΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕIΩΝ ΚΑI ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓIΚΩΝ ΓΡΑΦΕIΩΝ

προς τον πρώην συμβολαιογράφο και δικηγόρο κ. Βαθάκο Γρηγόριο, νυν υποθηκοφύλακα, υποθηκοφυλακείου Σκύρου, με την απόδοση εν τέλει και ευθύνης εις όποιον του αναλογεί, να επαναφέρει στην τάξη, τα του ως προς το έννομο της μεταφοράς της μεταγραφής, των αναγραφόμενων περιγραφομένων ορίων της εξ αδιαιρέτου «χορτονομής », όπως αυτά επιβεβαίωσαν εις την υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 ως συμπράξας στη σύνταξη του ως άνω συμβολαίου, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του προσαπτόμενου ιδιωτικού Συμφωνητικού, στην υπ’ αρ. 2793/21-10-1987 και από κοινού ένορκη βεβαίωση και συναπτόμενη και εις την Εν Σκύρω 21-12-1989 αριθμ.3564 λαβούσα χώρα Συμβολαιογραφική πράξη, θα συνεισέφερε τα μέγιστα στον αφανισμό μιας πρωτογενούς αιτίας τοπικής πρωτοβάθμιας διαφθοράς, η οποία συμπαρασύρει από και προς πάσα κατεύθυνση πολίτες, υπαλλήλους ιδιώτες, αλλά και του δημοσίου, σε διάφορα κλιμάκια.

Και τούτο καθότι εις τα πλοκάμια της διαπλοκής δια την νομιμοποίηση άνομων συμφερόντων εις βάρος του Δήμου του Δημοσίου και ιδιωτών συμπαρασύρονται στη διαφθορά και τοπικοί αιρετοί εκπρόσωποι και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας

Δημιουργεί δε και αρρυθμίες στο χώρο της δικαιοσύνης με δραματικά επακόλουθα στο χώρο αυτής, ως και εν τέλει δια το εύρυθμο της ευνομούμενης πολιτείας

Καθότι η

1)‘‘…Η ως άνω με πάσα λεπτομέρεια περί τη θέση και όρια περιγραφείσα ”μάνδρα” ή ”χορτονομή” μου,..’’ (σ.σ. κατατεθείσα υπ’αριθ.114/97 ΑΓΩΓΗ στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος του δικηγόρου Παπαγεωργίου Γεωργίου εις την υπ’ αυτού και δια λογαριασμό του πελάτη του Εμμανουήλ Μαυρίκου του Μαυρίκου, ώς και η,

2) ‘‘…Τη λεπτομερώς κατά θέση και όρια περιγραφείσα έκταση (χορτονομή)..’’(σ.σ. κατατεθείσα υπ’αριθ.194/2005 ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ,), στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος του δικηγόρου των Δημητρίου Καρβέλη, εις την υπ’ αυτού και δια λογαριασμό των πελατισσών, θυγατέρων και κληρονόμων του Εμμανουήλ Μαυρίκου, κατά και του Δήμου Σκύρου

3)τα εντός των εγνωσμένων ορίων και σημείων εκτάσεως της, εκ της πρωταρχικός προελθούσης, κατόπιν διαμοιρασθείσας, αλλά ουδέποτε τοπογραφηθείσας χορτονομής, το

4) « ...ή όσης εκτάσεως και αν είναι πλέον ή έλλατον...», εις το υπό του κ. Βαθάκου Γρηγόριου συνταχθέντος συμβολαίου 3564/89, και τούτο δε ως και προς την υπ’αριθ.194/2005 ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ, και κατά του Δήμου Σκύρου εις την οποία ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ κατά του Δήμου Σκύρου επικαλούνται ίδιον ιδιωτικό δικαίωμα βοσκής θρεμμάτων επί αλλότριου εδάφους 245.000 τμ., «η όσης εκτάσεως και αν είναι πλέον η έλαττον», στην εντός των εγνωσμένων ορίων και σημείων εκ της πρωταρχικός προελθούσης, κατόπιν διαμοιρασθείσας, αλλά ουδέποτε τοπογραφηθείσας χορτονομής,

θα επεξηγούσε τα όρια αυτής, εις τους εν τόπο και χρόνο συμβάλλοντες και συμμετέχοντες, επεκταθέντες, και συναποδέκτες κληρονόμους των πλασματικών ορίων της «χορτονομής»


Διότι αυτοί μέσω εξωδίκου δηλώσεως-προσκλήσεως των, (αλλά και προτροπή του συμβολαιογράφου Γρηγορίου Κων/νου Βαθάκου ‘‘κοίτα να τα βρεις μαζί τους’’), έκαστη εκ των κληρονόμων θυγατέρων, ως ανωτέρω, ηθέλησαν,

«προβείτε σε συνεννόηση μαζί μας για σύνταξη πράξης καθορισμού ορίων των ιδιοκτησιών μας αναφορικά τόσο με την έκταση όσο και τα όρια του ακινήτου σας σε σχέση με την ιδιοκτησία μας»,

Διότι μέσω κατατεθείσας κύριας παρέμβασης-ανταίτησης 194/2005 την 11/10/2005 από τους κληρονόμους στο μονομελές πρωτοδικείο Χαλκίδας, ηθέλησαν να δημιουργήσουν νομικό άλλοθι, αποσκοπούσες και σκοπεύουσες δια τούτης της προσπάθειάς των, να νομιμοποιήσουν και το ήδη στον εαυτό τους προσπορισθέν περιουσιακό όφελος, ως δε δήλωσαν έκαστη εις τον συμβολαιογράφο, με ατομική ευθύνη, εμπίπτουν στο Ν.1599/1986 παρ.6 του άρθρου 22, καθότι με αναληθής ισχυρισμούς προσπάθησαν με μεταξύ μας καθορισμό των ιδιοκτησιών μας, να νομιμοποιήσω αναδρομικώς το ήδη προσπορισθέν και οικιοποιηθέν όφελός των εις βάρος του Δήμου Σκύρου μη καταβάλλοντας τίμημα εισδοχής και βόσκησης των σφαχτών εντός των ορίων της δημοτικής «χορτονομής», καθώς και εις βάρος των ειρηνόφιλων και πράων ποιμένων που συνεχίζουν να πληρώνουν τίμημα εισδοχής και βόσκησης των θρεμμάτων τους χωρίς να έχουν πρόσβαση εις τον χώρο της δημοτικής «χορτονομής».

Τελεσίδικα δε ξευτελίζετε κάθε έννοια των αξιών της ευνομούμενης πολιτείας, και της αξιοπρέπειας των ειρηνόφιλων και πράων στη μέγιστη πλειοψηφεία κατοίκων της νήσου Σκύρου.


Με εκτίμηση δια το δίκαιο έργο που επιτελείτε.


Στοκχόλμη 12/10/2006

..................................................

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος


Αριθμ. Πρωτ.127937 8/11/2006 του ως άνω εγγράφου

Συνημμένα Συμβόλαιο 3564 21/12/1989

Ένορκη Βεβαίωση 2793 21/10/1987

Ιδιωτικό Συμφωνητικό 10/01/1966

Ένορκη β.β. Αγγελή 02/11/1999

Κυρ. Παρέ/ση-Αντ/ση 194/05 11/10/2005

Περί σημείων των ορίων 15/07/2006

Όρια συμβ. 1927 και σχδ. καταπάτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: